BROTHERS. (32)

Obchodní podmínky

provozu a užívání e-shopu www.brothers.bio

 

 

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

 1. Projekt www.brothers.bio je zastoupen fyzickou osobou Jan Allister, se sídlem Brtnice 3, Velké Popovice, 251 69, IČO: 03444732, a (dále jen „Provozovatel“), je Provozovatelem a správcem internetového obchodu (e-shopu), který je dostupný z internetové adresy www.brothers.bio, jehož prostřednictvím dochází ke koupi a prodeji workshopů a kempů pro muže, e-booků a online kurzů.
 2. Zboží prodává a Služby poskytuje stejná osoba jako Provozovatel.
 3. Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti osob využívajících Obchod, jak je tento pojem definován níže.
 4. Vlastníkem Obchodu je Provozovatel, který vykonává veškerá majetková práva autora ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Uživatel započetím využívání Obchodu stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek, a zavazuje se jimi řídit. Podmínky mohou být předmětem změn ze strany Provozovatele. Případné změny Podmínek nebudou mít vliv na právní poměry mezi Kupujícím a Provozovatelem započaté za platnosti předchozího znění Podmínek.
 6. Provozovatel je oprávněn kdykoliv měnit a upravovat jednotlivé parametry Obchodu bez předchozího oznámení takové skutečnosti Uživateli. Provozovatel je zejména oprávněn změnit webové rozhraní Obchodu, uživatelské prostředí a funkce Obchodu.
 7. Provozovatel je oprávněn kdykoliv ukončit provoz Obchodu, či jej omezit nebo změnit dle vlastního uvážení. O této skutečnosti je Provozovatel povinen Uživatele bez zbytečného odkladu informovat prostřednictvím Obchodu.
 8. Podmínky se nevztahují na případ, kdy Kupující je právnickou osobou či osobou, jež jedná při uzavírání Smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 9. Provozovatel může s Kupujícím uzavřít dohodu, která se může lišit od Podmínek nebo Smlouvy.
 10. Provozovatel není plátcem DPH a ceny Zboží a Služeb tak neobsahují informaci o výši DPH. Ceny Zboží a Služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny v Obchodě.
 11. Provozovatel si vyhrazuje právo smazat Uživatelský účet v případě, že Uživatelský účet nebude Uživatelem použit po dobu delší než 12 kalendářních měsíců.

 

II. DEFINICE

 

 1. Níže uvedené zvýrazněné pojmy s počátečním velkým písmenem v jednotném čísle mají v textu stejný význam i s malým počátečním písmenem a v množném čísle.
 • Obchod – znamená internetový obchod (e-shop) v rozhraní internetových stránek www.brothers.bio, kde Provozovatel nabízí Uživatelům ke koupi Zboží a poskytuje Služby.
 • Zboží – jsou movité věci (e-booky) nabízené Provozovatelem v Obchodu ke koupi (k uzavření kupní smlouvy) Kupujícím.
 • Služby – jsou kurzy, workshopy, akce či jednotlivé služby objednané Uživatelem.
 • Prodejní formulář – je funkce Obchodu, která zobrazuje Zboží či Služby vybrané Kupujícím a umožňuje následně toto Zboží koupit či objednat Služby.
 • Smlouva – znamená kupní smlouvu dle ustanovení § 2079 a následující Občanského zákoníku, uzavřenou mezi Uživatelem a Provozovatelem, jejímž předmětem je koupě Zboží; anebo smlouvy o poskytnutí Služeb dle ustanovení ů 1746 odst. 2 Občanského zákoníku.
 • Kupující – spotřebitel, který hodlá objednat Zboží či Služby z Obchodu a uzavřít s Provozovatelem o něm Smlouvu.
 • Provozovatel – fyzická osoba Jan Allister, se sídlem Brtnice 3, Velké Popovice, 251 69, IČO: 03444732.
 • Uživatel – znamená jakoukoli osobu odlišnou od Provozovatele, která užívá Obchod.
 • Podmínky – jsou tyto všeobecné obchodní podmínky
 • Občanský zákoník – je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
 • Spotřebitelský zákon – je zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění
 • Doručovací adresa – je Brtnice 3, Velké Popovice, 251 69.
 • Reklamace – znamená uplatnění nároku z vadného plnění dle čl. VII Podmínek.
 • Přihlašovací údaje – znamenají unikátní kombinaci přihlašovacího e-mailu Uživatele a hesla zvoleného Uživatelem, které Uživatel uloží do databáze Obchodu při zřizování Uživatelského účtu prostřednictvím Obchodu.
 • Uživatelský účet – znamená neveřejnou část Obchodu, která je Uživateli přístupná po zadání Přihlašovacích údajů.

 

III. UŽÍVÁNÍ OBCHODU A UŽIVATELSKÝ ÚČET

 

 1. Je-li aktivní funkcionalita Obchodu v podobě Uživatelského účtu, Uživatel má právo zřídit si pouze jeden Uživatelský účet. V případě porušení tohoto ustanovení je Provozovatel oprávněn zrušit další zřízené účty.
 2. Registrace a zřízení Uživatelského účtu je podmínkou pro užívání všech funkcí Obchodu.
 3. Uzavřít Smlouvu lze i bez registrace a zřízení Uživatelského účtu.
 4. Uživatelský účet je bez výslovného souhlasu Provozovatele nepřenosný na jinou osobu.
 5. Používání Obchodu je bezúplatné. Uživatel nese náklady související s přístupem a používáním Obchodu, kterými jsou např. náklady na internetové připojení.
 6. Uživatel není oprávněn, jakkoliv zasahovat do Obchodu či jakkoliv jej měnit či doplňovat.
 7. Uživatel je povinen chránit své Přihlašovací údaje, které slouží k užívání Obchodu a jeho Uživatelského účtu. Uživatel prohlašuje, že svůj Uživatelský účet bude užívat výhradně sám a neposkytne jej k užívání jiné osobě. V případě zneužití Přihlašovacích údajů třetí osobou, je Uživatel tuto skutečnost povinen oznámit bezodkladně Provozovateli, který je oprávněn v takovém případě Přihlašovací údaje zablokovat a vystavit Uživateli nové Přihlašovací údaje, pokud to bude nutné, je Provozovatel oprávněn i deaktivovat Uživatelský účet Uživatele.
 8. Provozovatel je oprávněn zablokovat Uživatelský účet Uživatele či odstranit obsah, pokud by užívání Obchodu bylo v rozporu s těmito Podmínkami nebo obecně závaznými předpisy.
 9. Uživatel nemá právo prostřednictvím Obchodu strojově (zejm. pomocí tzv. softwarových robotů) vytěžovat databázi spojenou s Obchodem.

 

IV. SMLOUVA

 

 1. Smlouva je uzavírána mezi Kupujícím a Provozovatelem.
 2. Uzavírání Smlouvy probíhá následovně: Pomocí tlačítka “CALL TO ACTION” bude Kupující s vybraným Zbožím či Službou přesměrován na Prodejní formulář, čímž se mu zobrazí formulář k vyplnění údajů nezbytných k uzavření Smlouvy a doručení Zboží či poskytnutí Služby. V Prodejním formuláři si Kupující zvolí způsob doručení Zboží či poskytnutí Služby. Kupující je povinen uvádět pravdivé, úplné, přesné a správné. Správnost údajů za účelem doručení a platby Zboží či Služeb Kupující potvrdí kliknutím na tlačítko “KOUPIT”, čímž dojde k přesměrování na platební bránu. K závaznému objednání Zboží či Služeb dojde okamžikem kliknutí na tlačítko “ZAPLATIT”, respektive okamžikem přijetí dané informace v systému Obchodu.
 3. Po uzavření Smlouvy pošle Provozovatel na emailovou adresu Kupujícího uvedenou ve formuláři potvrzení o uzavření Smlouvy.
 4. Zobrazené Zboží či Služby v Obchodě mají informativní charakter. Provozovatel proto není povinen uzavřít ohledně tohoto Zboží či Služby Smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. Občanského zákoníku se nepoužije.
 5. Provozovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit i bez udání důvodu kdykoliv do okamžiku odeslání Zboží Kupujícímu či poskytnutí Služby. Za takové odstoupení se považuje zejména oznámení, že Provozovatel objednané Zboží nemůže dodat či Službu poskytnout.
 6. Úhradu za nakoupené Zboží či objednané Služby lze provést kartou prostřednictvím platební brány. Úhrada se považuje za uhrazenou okamžikem připsání této úhrady na účet Provozovatele. Kupující může jako způsob úhrady zvolit též platbu v některé z akceptovaných kryptoměn (např. Bitcoin). Pokud bude Kupující v takovém případě z jakéhokoliv důvodu požadovat vrácení kupní ceny za takto nakoupené Zboží či objednanou Službu, může být kupní cena vrácena pouze v měně, která je uvedena na faktuře za takto nakoupené Zboží či objednanou Službu (zpravidla v českých korunách) a ve výši uvedené na faktuře. Případné pohyby v kurzu kryptoměn nebudou při vrácení kupní ceny zohledněny, s čímž Kupující vyslovuje svůj souhlas.
  Kupující je rovněž povinen uhradit náklady spojené se zabaleném a dodáním Zboží, a to ve výši zobrazené před uzavřením Smlouvy postupem popsaným v odst. 2 tohoto článku. Způsob zabalení určuje Provozovatel, nepoužije se tak ustanovení § 2097 Občanského zákoníku. Způsob doručení si volí Kupující.
 7. Provozovatel je oprávněn poskytnout Kupujícímu slevu na cenu Zboží. Případné slevy z ceny Zboží lze kombinovat jen se souhlasem Provozovatele.
 8. Faktura za Zboží bude Provozovatelem zaslána Kupujícímu v elektronické podobě na emailovou adresu Kupujícího. Faktura bude obsahovat povinné údaje a účtenku dle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, v platném znění, a Kupující ji obdrží formou odkazu na stažení či jako přílohu emailu, s čímž Kupující souhlasí.
 9. Poskytne-li Provozovatel se Zbožím či Službou také dárek, je tento poskytnut na základě darovací smlouvy s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k zániku Smlouvy jinak než jejím splněním, pozbývá předmětná darovací smlouva účinnosti a Kupující je povinen spolu se Zbožím Provozovateli vrátit i poskytnutý dárek.
 10. Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží, přechází na Kupujícího momentem převzetí Zboží Kupujícím.
 11. Kupující nemá právo na vydání Zboží, které nebylo zcela uhrazeno.
 12. V případě, že ceny Zboží či Služeb v Obchodu budou vlivem technické chyby ve zjevném nepoměru k obvyklé ceně za Zboží či Služby, nemá Provozovatel povinnost dodat dané Zboží či poskytnout Službu za cenu zobrazenou v Obchodě. V takovém případě oznámí Provozovatel Kupujícímu skutečnou cenu daného Zboží či Služby a Kupující se bude moci následně rozhodnout, zda Zboží či Službu za skutečnou cenu požaduje. V opačném případě bude Smlouvy zrušena od počátku.

 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy můžete uhradit následujícími způsobem bezhotovostně převodem na náš bankovní účet nebo bezhotovostně platební kartou přes platební bránu v rámci e-shopu.
 1. Společně s kupní cenou jste povinni nám uhradit náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši, není-li dále uvedeno výslovně jinak. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 2. V případě platby prostřednictvím platební brány postupujete podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb. 
 3. V případě bezhotovostní platby je Váš závazek uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet, a to do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy. Při realizaci platby prosíme uvádějte variabilní symbol. Platební údaje přijdou spolu s potvrzením objednávky.
 4. Bez ohledu na Vámi zvolenou platební metodu jsme oprávněni před odesláním zboží požadovat uhrazení celé kupní ceny za Vámi objednané zboží. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 5. Podle zákona o evidenci tržeb jsme povinni Vám vystavit daňový doklad. Zároveň jsme povinni zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

VI. DODÁNÍ ZBOŽÍ PROSTŘEDNICTVÍM DOPRAVCE

 

 1. Zboží Vám zašleme na Vámi uvedenou adresu prostřednictvím Vámi vybraného dopravce při objednání zboží. 
 2. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny ve Vaší objednávce a v potvrzení objednávky. V Internetovém obchodě nabízíme také určitou cenovou hranici objednávky, kdy je možné získat dopravu zdarma. To se řídí aktuálními informace při objednávce zboží nebo v jiné informativní části Internetového obchodu. Pokud je nastavena taková hranice výše objednávky, od kdy je doprava zdarma, do té hranice hradíte náklady na dopravu Vy. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě Vašeho zvláštního požadavku, neneseme riziko za případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 
 3. Budete-li považovat změnu v termínu nebo čase dodání, prosíme o zajištění této změny přímo s Vámi vybraným dopravcem. 
 4. Jsme-li dle kupní smlouvy povinni dodat zboží na vámi určené místo objednávky, jste vy povinni převzít zboží při dodání v avizovaném termínu a čase. V případě, že je z Vaši strany zapřičiněna nutnost zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, jste povinni uhradit i náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 5. Při převzetí zásilky od přepravce jste povinni zkontrolovat neporušenost obalů zásilky a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Za poškození zásilky se nepovažuje promáčknutí krabice nebo poškození rohů způsobené přepravou zásilky. V případě shledání porušení zásilky svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nebo významně poškozené zásilky, nejste povinni zásilku od přepravce převzít. V takovém případě sepíšete s dopravcem škodní formulář, který nám nejpozději do 24 h zašlete na info@brothers.bio a zároveň nás o této situaci neprodleně informujete,
 6. Vlastnické právo ke zboží nabýváte zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na Vás okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy jste měli povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinili.

 

VII. PRÁVA, POVINNOSTI A PROHLÁŠENÍ UŽIVATELE

 

 1. Uživatel se zavazuje při užívání Platformy jednat tak, aby jemu ani Provozovateli užíváním Obchodu nevznikla žádná škoda.
 2. Uživatel prohlašuje a zavazuje se, že:
  • je způsobilý k právnímu jednání, které je uskutečňováno prostřednictvím Obchodu, nebo je zastoupen zákonným zástupcem;
  • pokud je osobou mladší 18 let, nebude nakupovat Zboží či objednávat Služby, u nichž je zákonnou podmínkou pro jejich nákup či objednání minimálně věk 18 let;
  • nebude používat Obchod v rozporu s platnými právními předpisy a nebude získávat Přihlašovací údaje jiných Uživatelů;
  • bude používat Obchod pouze k účelu, k němuž je určen;
  • neuskuteční žádné takové jednání, které by bylo schopno narušit nebo poškodit Obchod a ohrozit nebo znemožnit užití Obchodu ze strany třetích osob;
  • se seznámil s Podmínkami.

 

VIII. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA VADY

 

 1. Provozovatel má právo omezit či pozastavit provoz Obchodu z jakéhokoliv důvodu a takový stav nelze považovat za vadu.
 2. Provozovatel neodpovídá za chybné používání Obchodu.
 3. Provozovatel neodpovídá za obsah, který se týká Obchodu tvořený třetími osobami.

 

IX. REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

 1. Práva Kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy – zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku. Práva Kupujícího z vadného plnění se dále řídí i Spotřebitelským zákonem.
 2. Provozovatel odpovídá Kupujícímu za to, že Zboží či Služba nebudou mít při převzetí či poskytnutí vady.
 3. Zboží, resp. Služba jsou považovány za dodané, resp. poskytnuté bez vad, pokud:
  • mají vlastnosti ujednané mezi Provozovatelem a Kupujícím a pokud taková dohoda nebyla uzavřena, mají Zboží či Služba vlastnosti popsané Provozovatelem v rámci nabídky Zboží či Služby v Obchodě nebo očekávané s ohledem na povahu a druh Zboží či Služby;
  • hodí se k obvyklému účelu s ohledem na povahu a druh Zboží či Služby;
  • je v odpovídajícím množství a míře;
  • je v odpovídající jakosti a provedení; a
  • vyhovuje požadavkům příslušných právních předpisů.
 4. V případě, že Zboží bude vykazovat při převzetí či Služby při poskytnutí Kupujícímu vady, má Kupující níže uvedená práva:
  • Kupující má právo žádat dodání nového Zboží či poskytnutí nové Služby bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se ale vada týká pouze části Zboží či Služby, je Kupující oprávněn požadovat pouze výměnu této části; pokud to není možné, má Kupující právo odstoupit od Smlouvy.
  • V případě výskytu odstranitelné vady Zboží či Služby, kdy Kupující nemůže toto Zboží či Službu řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě Zboží či Služby nebo pro větší počet vad, má Kupující rovněž právo na dodání nového Zboží či nové Služby nebo výměnu vadné části. V tomto případě se může Kupující také rozhodnout využít své právo k odstoupení od Smlouvy.
  • Pokud Kupující nevyužije svého práva dle písm. a) nebo písm. b) Podmínek, je oprávněn požadovat od Provozovatele přiměřenou slevu z ceny Zboží či Služby. Právo na přiměřenou slevu Zboží či Služby má Kupující i v případě, že mu Provozovatel není schopen dodat nové Zboží či Službu bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží či Službu opravit, případně Provozovatel nebude schopen vyřídit předmětný nárok Kupujícího v přiměřené době nebo ho bude možné vyřídit pouze za cenu značných obtíží pro Kupujícího.
 5. Ustanovení čl. 2 až 4 se nepoužijí u:
  • Zboží prodávaného či Služby poskytnuté za sníženou cenu pro výskyt vady;
  • vady způsobené Kupujícím nebo vady, o které Kupující věděl před uzavřením Smlouvy;
  • opotřebení Zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním;
  • použitého Zboží, kdy vady Zboží odpovídají míře jeho používání nebo opotřebení existujícího již při převzetí Zboží Kupujícím; a
  • Zboží či Služby, u kterých to vyplývá z povahy.
 6. Výskyt vady Zboží či Služby v průběhu prvních šesti měsíců od jeho převzetí představuje vyvratitelnou domněnku, že Zboží bylo vadné již při převzetí. U spotřebního zboží má Kupující právo uplatnit právo z vady dle čl. 2 až 4 v případě, že se vada vyskytne v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí Zboží.
 7. Provozovatel na Zboží či Služby neposkytuje záruku.
 8. Práva z vadného plnění dle Podmínek Kupující uplatňuje u Provozovatele na Doručovací adrese.
 9. Při uplatnění práva z vadného plnění je Kupující povinen prokázat uzavření Smlouvy. Provozovatel doporučuje za tímto účelem předložit např. potvrzení o koupi Zboží.
 10. Kupující má povinnost vytknout Provozovateli vadu, tedy dodat popis vady Zboží či Služby, kvůli které jej reklamuje.
 11. Provozovatel vystaví po učinění Reklamace ze strany Kupujícího Kupujícímu potvrzení, které bude obsahovat mimo jiné, kdy Kupující uplatnil právo z vadného plnění, co je obsahem Reklamace dle Kupujícího, jaký způsob vyřízení Reklamace Kupující požaduje.
 12. Provozovatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci Kupujícího ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady.
 13. Reklamace Zboží či Služby bude Provozovatelem vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění za předpokladu, že Provozovatel obdržel veškeré podklady potřebné k jejímu vyřízení, pokud se Provozovatel s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Nedodržení uvedené lhůty představuje podstatné porušení Smlouvy.
 14. Po vyřízení Reklamace bude Kupující Provozovatelem informován o vyřízení reklamace a Zboží bude zasláno na adresu Kupujícího, případně bude informován o zamítnutí Reklamace se zdůvodněním.
 15. V případě neodborné manipulaci se Zbožím v rozporu s dokumentací (návodem) Kupující ztrácí veškeré nároky z vad (zejména nároky dle čl. 2 až 4 Podmínek).

 

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

 1. Pokud je Smlouva uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (např. prostřednictvím Obchodu Provozovatele), má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Smlouvy odstoupit (s výjimkou případů uvedených v odst. 2 tohoto článku), a to do čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření Smlouvy, a jde-li o kupní smlouvu v případě Zboží, tak od převzetí Zboží. V případě dodání většího množství Zboží nebo několika různých položek v rámci jedné objednávky Kupujícího, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží. Lhůta v předchozí větě je dodržena, pokud je odstoupení od Smlouvy odesláno do konce uvedené lhůty.
 2. Objedná-li si Kupující Službu v termínu, která spadá do 14denní lhůty pro odstoupení od Smlouvy, platí, že Kupující výslovně souhlasí s tím, aby mu Provozovatel Službu ve lhůtě pro odstoupení od Smlouvy poskytl.
 3. V souladu s ustanovením § 1837 Občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od Smlouvy v případě dodání anebo poskytnutí:
  • Služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy.
  • Zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu;
  • Zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
  • Zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit; a
  • ubytování, dopravy, stravování nebo využití volného času, pokud Provozovatel tato plnění poskytuje v určeném termínu;
  • zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud byl porušen jejich původní obal.
 4. V případě existence práva Kupujícího od Smlouvy odstoupit dle odst. 1 tohoto článku, má toto právo i Provozovatel. Toto právo Provozovatele trvá až do doby převzetí Zboží Kupujícím. V případě odstoupení Provozovatele od Smlouvy dle tohoto článku je Provozovatel povinen vrátit Kupujícímu cenu Zboží bez zbytečného odkladu způsobem, kterým došlo k uhrazení ceny Zboží.
 5. V případě odstoupení od Smlouvy dle odst. 1 tohoto článku se Smlouva od počátku ruší a Kupující je povinen Provozovateli do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od Smlouvy Zboží vrátit. Náklady spojené s vrácením Zboží v případě odstoupení Kupujícího od Smlouvy nese Kupující, a to i v tom případě, kdy Zboží pro jeho povahu není možné vrátit prostřednictvím standardní poštovní služby. Kupující odpovídá Provozovateli za veškeré jím způsobené poškození Zboží a snížení jeho hodnoty.
 6. V případě odstoupení od Smlouvy dle odst. 1 tohoto článku budou peněžní prostředky vráceny Provozovatelem Kupujícímu do čtrnácti (14) dnů od odstoupení Kupujícího od Smlouvy, a to stejným způsobem, kterým došlo k uhrazení ceny Zboží či Služby s výjimkou platby pomocí kryptoměn. Kupující je povinen Provozovateli sdělit číslo svého bankovního účtu, pokud nebude možné peněžní prostředky vrátit postupem v předchozí větě. V případě souhlasu Kupujícího může Provozovatel vrátit peněžní prostředky i jiným způsobem. Podmínkou vrácení peněžních prostředků je prokázání o odeslání Zboží (ohledně něhož bylo odstoupeno od Smlouvy) Kupujícím.
 7. Nárok na úhradu škody vzniklé na Zboží je Provozovatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení ceny Zboží.
 8. Přílohou Podmínek je vzorový formulář, který může být použit Kupujícím k odstoupení od Smlouvy dle odst. 1 tohoto článku. Odstoupení od Smlouvy musí Kupující doručit na Doručovací adresu Provozovatele nebo na e-mail info@brothers.bio.

 

XI. KEMP A PODMÍNKY ZRUŠENÍ

 

 1. Uživatel má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření. Toto odstoupení může být učiněno emailem s titulkem Storno Kempu na adresu info@brothers.bio. Doručením tohoto emailu Provozovateli zaniká povinnost Provozovateli poskytnout příslušný Kemp Uživateli a vzniká Provozovateli povinnost vrátit Uživateli plnou část úhrady Kempu.
 2. Pokud Uživatel toto storno provede až po uplynutí lhůty k odstoupení od smlouvy, je tato část závislá na datu zahájení Kempu, do něhož je Uživatel přihlášen a termínu doručení emailu o stornování kempu:

 

Za podmínky přesunutí své účasti kempu na jiný termín: 

 1. V případě že Uživatel požádá o storno maximálně 1 měsíc před zahájením kempu: Uživatel má možnost zúčastnit se Kempu v jiný termín.
 2. V případě že Uživatel požádá o storno v rozmezí 1 měsíc až 14 dní před zahájení kempu: Uživatel se zavazuje zaplatit storno poplatek ve výši 15 % z ceny kempu, a má možnost zúčastnit se Kempu v jiný termín.

 

Bez přesunutí kempu na jiný termín:

 1. V případě že Uživatel požádá o storno maximálně 14 dní před zahájením kempu: Uživatel se zavazuje zaplatit storno poplatek ve výši 20 % z ceny kempu, a možnost za sebe najít náhradu.
 2. Pokud se Uživateli nepodaří za sebe najít náhradu, má nárok na 50% vrácení peněz z ceny kurzu.

 

XII. ZMĚNA PODMÍNEK

 

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Podmínky jednostranně změnit. Takovou změnu je Provozovatel povinen oznámit Uživateli nejpozději 15 dnů před nabytím účinnosti takové změny, a to zobrazením příslušné zprávy v rámci Platformy. Pokud Uživatel změnu Podmínek neodsouhlasí, bude užití Platformy ze strany Uživatele Provozovatelem s účinností změny Podmínek znemožněno. V takovém případě je Provozovatel povinen umožnit Uživateli smazání jeho údajů a jiných Uživatelem uložených dat v Platformě.

 

XIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 1. Při provozování Obchodu dochází ke zpracování osobních údajů Uživatele.
 2. Provozovatel je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Provozovatel proto využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby byly osobní údaje ochráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím.
 3. Veškeré informace o ochraně osobních údajů ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů zde: Ochrana osobních údajů a v Zásadách používání Cookies zde: Cookies.

 

XIV. POVINNÉ INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

 

 1. Tento článek Podmínek je účinný pouze vůči Uživateli, který je spotřebitelem. Ustanovení uvedená v tomto článku Podmínek se nevztahují zejména na podnikatele – živnostníky nebo obchodní společnosti.
 2. Provozovatel tímto informuje Uživatele, že:
  • adresa pro doručování písemností Provozovateli je Jan Allister, Brtnice 3, Velké Popovice 251 69
  • telefonický kontakt Provozovatele je 728 192 498;
  • adresa Provozovatele pro doručování elektronické pošty je info@brothers.bio;
  • k užívání Obchodu je třeba mít přístup k síti Internet;
  • údaje o uzavření Smlouvy vč. těchto Podmínek jsou uloženy v databázi Obchodu a Uživatel k nim má přístup prostřednictvím zaslání emailu na adrese pro doručování elektronické pošty nebo Uživatelského účtu;
  • opravování chyb vzniklých při zadávání dat lze provádět rovněž prostřednictvím Obchodu a tam, kde to Obchod neumožňuje, prostřednictvím technické podpory, jejíž kontakt je uveden v Obchodu;
  • Provozovatel dodržuje všechny platné zákony České republiky; žádné další kodexy nejsou pro Provozovatele závazné;
  • Uživatel má právo obrátit se se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

XV. ROZHODNÉ PRÁVO

 

 1. Tyto Podmínky jakož i Smlouva se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Volbou práva podle předchozí věty není Kupující zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a které by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. července 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
 3. Jakékoliv spory vzniklé na základě Smlouvy a/nebo těchto Podmínek budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky.

 

XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, nastoupí na jeho místo ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení Podmínek.
 2. Kupující souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávněn postoupit svá práva a pohledávky ze Smlouvy na třetí osobu.
 3. Smlouva včetně Podmínek bude archivována Provozovatelem v elektronické podobě a nebude veřejně přístupná.
 4. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.9.2022.
JAN ALLISTER, IČO: 03444732
jan@allister.cz +420 728 192 498
Brtnice 3, Velké Popovice 251 69
© 2021 BROTHERS. 
Všechna práva vyhrazena.